khổng minh

Khổng Minh Đoán Ngày Tận Thế

Viết ngày bởi

Khổng Minh Bài “Mã tiền khóa” được tương truyền là của Khổng Minh, dự đoán vận nước Trung Hoa từ đời Ngụy cho đến hiện nay. Nếu căn cứ vào kiến giải bên dưới thì lời tiên tri trong quá khứ hoàn toàn chính xác, còn tương lai có đúng hay không chỉ có cách […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!