nội công Thiết sa chưởng

 Giới thiệu cách luyện môn nội công Thiết sa chưởng

Giới thiệu cách luyện môn nội công Thiết sa chưởng

Viết ngày bởi

Giới thiệu về môn nội công Thiết sa chưởng . Thiết sa chưởng là loại nội công ” nhu cương phối hợp ” xếp hạng vào hàng thứ năm của 53 tuyệt kỉ của võ phái, chỉ sau : Nhất chỉ thiền, Long chảo công, Tỉnh quyền và Ngủ độc thần sa chưởng. Thiết sa chưởng […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!