Tụng kinh cầu siêu khác ngôn ngữ, người chết có nhận hiểu hay không?

Tụng kinh cầu siêu khác ngôn ngữ, người chết có nhận hiểu hay không?

Đăng bởi:

Hỏi: Kính bạch thầy, cha mẹ hai bên của con là người Hoa, không biết nói và hiểu tiếng Việt, mà quý thầy tụng kinh bằng tiếng Việt, vậy không biết họ có hiểu hay không? Nếu không hiểu thì làm sao họ siêu thoát? Kính xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con rõ. Ðáp: Ðó […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!