5 loài cây mang âm khí vào nhà mà bạn không nên trồng

Cây xương rồng

Có nhiều cây phong thủy rất tốt cho nhà ở thì bên cạnh đó có nhiều cây mang âm khi cho nhà bạn mà bạn tuyệt đối không nên trồng 1. Cây dâu: Người xưa thường trồng cây dâu để trừ tà ma. Muốn thịnh vượng, gia đình gặp nhiều may mắn thì tuyệt đối … Đọc tiếp

Sát sinh nhiều súc vật khi lâm chung gặp nhiều cảnh quái lạ

Sát sinh nhận quả báo

Trong tất cả các nghiệp thì sát sinh được cho là nghiệp nặng nhất, người làm nghề đồ tể thường có những kết cục không tốt trong cuộc sống Họ Trịnh ở Hàng Châu mở quán ăn, có bán rượu, giết thịt đủ loại vật mạng. Đến khi sắp chết, ông ta nhìn thấy cả … Đọc tiếp

Cách diệt trừ “Nghiệp chướng” hiệu quả

Nghiệp chướng để đời

Trong cuộc sống chúng ta thường rất sợ vướng phải Nghiệp chướng, điều này rất ảnh hưởng đến phước đức của bản thân và gia đình.

Chư Phật Như Lai, Tổ Sư Ðại Ðức dạy chúng ta một câu “A Di Ðà Phật”, tất cả kinh luận, pháp môn không tiêu được nghiệp chướng, niệm Phật tiêu được nghiệp chướng. Nếu thật sự tin tưởng, tinh thần ý chí chúng ta tập trung vào một câu Phật hiệu, câu Phật hiệu này niệm niệm liên tục, vừa không có phiền não cũng không có tri kiến, thật là một câu Phật hiệu dẹp sạch vọng tưởng, chấp trước. Ðây là pháp môn tiêu nghiệp chướng không thể nghĩ bàn.

Chúng ta luôn sợ Luật nhân quả ứng với bản thân và gia đình nhưng chúng ta lại ngại sửa bản thân cho tốt hơn

Nghiệp chướng để đời
Nghiệp chướng để đời

Tập hợp tất cả sức mạnh của kinh chú, sám hối đều không bằng một câu Phật hiệu này. Ðây là lời của Từ Vân Quán Ðảnh Pháp Sư – thời Càn Long, triều Thanh. Trong chú giải Quán Kinh Vô Lượng Thọ, Ngài nói với chúng ta: chúng sanh có nghiệp tội sâu nặng, sức mạnh kinh sám nào cũng không tiêu hết được; chỉ có duy nhất một câu “A Di Ðà Phật” này có thể tiêu trừ triệt để. Quán Ðảnh Ðại Sư nói ra câu này, rất không đơn giản. Nếu Ngài không phải là người tái lai thật sự, triệt để thấu hiểu công đức câu danh hiệu thì không thể nói ra câu này. Vì vậy chúng ta có nghiệp chướng, có nghiệp tội, thậm chí luôn luôn có ma quỷ đến quấy rối, dùng cách gì khắc phục? Lão thật niệm Phật.

Muốn diệt trừ hết Nghiệp chướng thì chúng ta phải sống có tâm có Đức thì mới mong thoát khỏi những khổ đau của cuộc đời

Trong Kinh Hoa Nghiêm Phật nói: “Nhất thiết chúng sanh giai hữu Như Lai trí huệ, đức tướng, đản dĩ vọng tưởng, chấp trước nhi bất năng chứng đắc” (tất cả chúng sanh đều có trí tuệ, đức tướng của Như Lai, nhưng do vọng tưởng, chấp trước mà không thể chứng đắc). Câu nói này chính là tìm ra nguồn gốc “nghiệp chướng”. “Nghiệp” là tạo tác, “chướng” là chướng ngại; chướng ngại đức năng tâm tánh vốn có của bản thân. “Vọng tưởng” phát triển thì trở thành “sở tri chướng” (trở ngại của tri thức), trở thành tri kiến; chính là ý nghĩ sai lầm, kiến giải sai lầm. “Chấp trước” phát triển thì trở thành “phiền não chướng” (trở ngại của phiền não), tham, sân, si, mạn, nghi thì trở thành chất độc. Hiện tượng nghiệp chướng tiêu trừ chính là tâm thanh tịnh. Không có phiền não nữa, không có vọng tưởng nữa thì nghiệp chướng tiêu trừ.

Nghiệp chướng luôn là trở ngại trong quá trình tu tập của chúng ta, hãy chú ý những điều mà Đức Phật dạy nhé bạn.

Trong lúc giảng kinh, tôi thường nói với quý vị, trước hết phải biết “nghiệp chướng” là gì. Nghiệp chướng là gì đều không biết rõ ràng, còn có thể tiêu trừ được sao? Giống như chúng ta phải bắt kẻ trộm, trước hết phải biết kẻ trộm mới không bắt lầm, mới bắt trúng được kẻ trộm. Kẻ trộm là ai, kẻ trộm ở đâu, không biết, không rõ, bạn đi đâu để bắt đây? Làm sao bạn bắt được nó? Ðây là việc không thể nào được. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy chúng ta: “đản dĩ vọng tưởng, chấp trước nhi bất năng chứng đắc” (nhưng vì vọng tưởng, chấp trước mà không thể chứng đắc). Vì thế vọng tưởng, chấp trước chính là nghiệp chướng. Vọng tưởng, chấp trước ngày càng ít đi thì nghiệp chướng sẽ dần dần được tiêu trừ. Trí tuệ tăng trưởng, thân thể khỏe mạnh, tinh thần sung mãn, vui vẻ vô cùng, đấy là hiện tượng nghiệp chướng tiêu trừ.

Phật pháp nhiệm màu mang lại cho chúng sinh nhiều điều kỳ diệu trong cuộc sống

Nghiệp là gì? Nghiệp là tạo tác. Khởi tâm động niệm chính là tạo nghiệp. Khởi tâm động niệm là ý nghiệp, ngôn ngữ trong miệng là khẩu nghiệp, động tác cơ thể là thân nghiệp. Ba nghiệp thân, khẩu, ý làm ác, làm ác thì chướng ngại tâm thanh tịnh. Nếu dùng đề kinh này để mà nói thì là chướng ngại “Vô Lượng Thọ”, chướng ngại “Trang Nghiêm”, chướng ngại “Thanh Tịnh, Bình Ðẳng, Giác”. Cả ngày từ sáng đến tối suy nghĩ đủ thứ, miệng nói chuyện phiếm, nghiệp chướng làm sao có thể tiêu trừ được?

Khẩu dễ tạo nghiệp nhất, cả ngày từ sáng đến tối đều đang tạo nghiệp. Tạo nghiệp rồi, mà tự mình không biết, đấy là mê hoặc điên đảo. Có câu “nói nhiều ắt dễ sai”, nên chư Tổ Sư Ðại Ðức xưa nay khuyên chúng ta: “Thiểu thuyết nhất cú thoại, đa niệm nhất cú Phật” (nói ít một câu chuyện, niệm nhiều một câu Phật). Câu nói này rất là có lý. Nếu không niệm Phật, lo nói chuyện phiếm là đã tạo nghiệp; lại nói chuyện thị phi nhân ngã, cái nghiệp này đáng sợ lắm. Quả báo của thị phi nhân ngã ở chỗ nào? Nếu như sự thật không phải như vậy, bạn chỉ nghe nói rồi đi nói lại, thì lỗi của vọng ngữ (tức là nói láo, nói lời lừa gạt người khác, nói không thành thật), lưỡng thiệt (tức là nói hai chiều, khiêu khích thị phi, nói lời thêm bớt, khiến cho hai người bất hòa với nhau) ắt đọa tam đồ.

Trong hai mươi bốn giờ đồng hồ, cả ngày từ sáng đến tối khởi tâm động niệm, trong tâm nhớ nghĩ A Di Ðà Phật, miệng niệm A Di Ðà Phật, thân lễ lạy A Di Ðà Phật, đấy gọi là tam nghiệp tu hành. Như vậy mới tiêu nghiệp chướng được. Pháp môn niệm Phật thù thắng đệ nhất, chính là trong tâm chỉ nhớ nghĩ A Di Ðà Phật, miệng chỉ niệm A Di Ðà Phật, thân chỉ lạy A Di Ðà Phật, tam nghiệp đều đặt ở A Di Ðà Phật, nghiệp chướng tự nhiên sẽ không xuất hiện, tội chướng cũng tiêu trừ. Trong tất cả các thiện, cái thiện nhất cũng không hơn nổi một câu hồng danh sáu chữ này. Tâm chúng ta dừng ở đây, miệng cũng dừng ở đây, thân cũng dừng ở đây; tam nghiệp thân, ngữ, ý đều có thể dừng ở sáu chữ hồng danh “Nam Mô A Di Ðà Phật” thì thật sự chí thiện, quả báo có được cũng là chí thiện. Nên biết vọng tưởng, chấp trước chính là nghiệp chướng. Sau khi bạn đi hành hương xong, vọng tưởng có phải đều hết không? Nếu vọng tưởng thật sự hết rồi thì đó mới thật là tiêu nghiệp chướng. Nếu vọng niệm vẫn còn thì nghiệp chướng sẽ không được tiêu trừ. Tụng bảy ngày Lương Hoàng Sám còn có vọng tưởng không? Nếu vẫn còn suy nghĩ đủ thứ, thì nghiệp chướng của bạn cũng chưa được tiêu trừ. Quý vị phải biết rằng: tin thật sự, nguyện tha thiết, tịnh niệm liên tục, thì nghiệp chướng sẽ thật sự được tiêu trừ. Trong tâm từng câu “A Di Ðà Phật” tiếp nối nhau, vọng tưởng sẽ không sanh ra được.

Nghiệp chướng làm sao tiêu sạch? Vọng niệm ít rồi, Phật hiệu nhiều rồi; không niệm thì Phật hiệu cũng hiện tiền, tức là nghiệp chướng tiêu. Trong tâm luôn luôn có câu Phật hiệu chính là thiện căn phước đức hiện tiền. Vì vậy phải hiểu nghiệp chướng là gì, cách tiêu trừ như thế nào. “Tùng hữu niệm xảo nhập vô niệm” (từ hữu niệm khéo léo nhập vào vô niệm) phương pháp quả thật rất xảo diệu. Phật Pháp Ðại Thừa chắc chắn không chủ trương hối hận, hối hận một lần thì lại tạo nghiệp thêm một lần, lại hối hận một lần rồi lại tạo nghiệp thêm một lần nữa, như vậy làm sao được! Bạn cần gì lại đi tạo nghiệp, bạn tạo A Di Ðà Phật thì tốt biết bao. Niệm niệm nhớ nghĩ A Di Ðà Phật, niệm niệm làm A Di Ðà Phật, như vậy tốt. Tất cả nghiệp chướng đều trừ sạch, pháp môn này tuyệt diệu không cùng. Ðấy chính là niệm Phật diệt tội, niệm Phật tiêu tai nạn, niệm Phật là sám hối thật sự.

Xem thêm: Nếu phạm phải những điều này bạn sẽ nhận “Nghiệp chướng” rất nặng

Pháp sư Tịnh Không

Chú Đại Bi – Tiếng Việt và tiếng Phạn

Chú Đại Bi

Chú Đại Bi là một thể loại Kinh Phật được đông đảo Phật tử khắp nơi trên thế giới trì tụng niệm hằng ngày để mong muốn có sự may mắn bình an. Dưới đây là hai bản Chú Đại Bi bao gồm cả hai thứ tiếng là tiếng Việt và tiếng Phạn để cho … Đọc tiếp

7 loại cây nên trồng trước nhà đảm bảo Phúc lộc đến ầm ầm

Quất cảnh phong thủy

Đây là những loại cây phong thủy cực tốt cho gia chủ mà bạn nên trồng trước nhà để đón tài lộc vào nhà, tăng vượng khí cho ngôi nhà của mình. 1. Cây cau cảnh, dừa cảnh Cau là loài cây phong thủy có thân thẳng, thanh mảnh nên không ngăn ánh sáng hay … Đọc tiếp

Nếu phạm phải những điều này bạn sẽ nhận “Nghiệp chướng” rất nặng

Nghiệp chướng

Sống ở trên đời mà không biết tự tu bản thân mà phạm phải những nghiệp chướng thì đó là họa diệt thân mà các bạn nên biết Người hay coi thường người khác sẽ phải gánh nghiệp tham, sân, si Cổ nhân có câu: “Tử phi ngư, an tri ngư lạc” (Không phải cá, làm … Đọc tiếp

Chúng ta đang đổ thừa mọi thứ cho “Nghiệp”

Nghiệp báo

Đối với những người học Phật thì Nghiệp là điều mà bất kể Phật tử nào cũng biết và luôn cố gắng tạo những điều tốt diệt trừ điều xấu Người học Phật khi gặp nghịch cảnh thường lý giải rằng: Do nghiệp ác trong quá khứ trổ quả nên giờ phải chịu quả báo. … Đọc tiếp

Thân Trung Ấm và những hình ảnh xuất hiện ở giai đoạn này

Hiện tượng của giai đoạn Thân Trung Ấm

Vào thời điểm Thân Trung Ấm là thời điểm mà thần thức thoát ra khỏi cơ thể vừa mới ngưng thở, điều này rất kỳ diệu mà các bạn muốn khám phá Khi cơ thể hoàn toàn bất động và ngưng thở thì từ thân xác, phần vi diệu gọi là Thần thức thoát ra … Đọc tiếp

Làm thế nào để tránh được qủa báo xấu về sau?

Luật nhân quả không chừa một ại cả

Chúng ta sống ở đời luôn sợ luật nhân quả vì nếu chúng ta làm việc xấu sẽ bị quả báo ngay lập tức Nếu muốn tránh được Quả báo xấu xa, đau khổ thì ngay trong cuộc đời hiện tại, ta hãy cố tập cho mình có được mối Thiện tâm – Lòng ta … Đọc tiếp

Tâm tư nguyện vọng của người sắp lìa đời

Người sắp lìa đời ra sao?

Những người sắp lìa đời thường có những cảm giác rất khó tả, bạn muốn tìm hiểu về linh hồn của họ thì hãy tìm hiểu bài viết của tác giả Đoàn Văn Thông này nhé. Soyal Rinpoehe là một Đại đức lừng đanh của xứ Tây Tạng, là người am hiểu sâu xa về … Đọc tiếp