Khi tu hành Phật pháp nên bắt đầu từ đâu?

Thường những người mới giác ngôh Phật pháp rất hoang mang khi không biết bắt đầu tu tập từ đâu để được nhiều phước đức?

Để tu hành Phật pháp cần nhiều yếu tố như sự giác ngộ, tính bản thiện, sự tĩnh tâm… Tuy nhiên để đạt được cảnh giới nhanh chóng thì sự tập trung là rất quan trọng, nhất tâm, nhất ý theo lời Phật dạy để có những điều tốt đẹp

Tu hành Phật pháp
Tu hành Phật pháp

Chúng ta biết được lỗi lầm của chính mình, phát hiện lỗi lầm của chính mình, đây chính là khai ngộ. Người giác ngộ, sau khi ngộ rồi, đáng quý nhất là phải tu hành. “Tu hành” là gì? Chính là cải lỗi, đem lỗi lầm của chính mình cải đổi lại, đây gọi là tu hành.

Cho nên, tu hành là tu sửa lỗi lầm của chính mình, tu sửa hành vi sai lầm của chính mình. Do đây có thể biết, tu hành không chỉ là niệm Phật tụng kinh, không phải vậy. Việc tụng kinh niệm Phật là phương pháp của tu hành. Người chân thật tu hành phải hiểu được là đem hành vi sai lầm của mình cải đổi lại. Tu từ chỗ nào? Tổ sư đại đức dạy bảo chúng ta “tu từ căn bản”.

Cái gì là căn bản? “Khởi tâm động niệm” là căn bản. Đây là phương pháp tu hành cao minh nhất. Ta nói chuyện sai rồi, lần sau ta cải đổi; ta làm sự việc này sai rồi, lần sau ta không dám làm nữa. Đây là tu từ trên sự, tu từ trên thân, không phải từ căn bản. Căn bản là từ khởi tâm động niệm, từ chỗ này mà cải sửa thì thân khẩu của bạn tự nhiên liền không có lỗi lầm. Cho nên, phải hiểu được ý niệm mới khởi thì có thể quán sát được.

Trích Thập Thiện Nghiệp Đạo (tập 80)
Lão pháp sư Tịnh Không giảng

HẠT DỔI TÂY BĂC

Viết một bình luận