Trang chủ » Người xuất gia có được phép hầu đồng, thờ lạy thần thánh hay không?