ác khẩu

Biết lỗi, sám hối quay đầu còn có cơ may được cứu

Biết lỗi, sám hối quay đầu còn có cơ may được cứu

Viết ngày bởi

Lúc đức Phật còn tại thế thường hay có nhiều vị vua chúa, đại thần đến thỉnh mời Ngài cho họ được cúng dường. Đó là vì Thế Tôn từ bi, muốn cho chúng sinh nào cũng có thể gieo trồng phúc điền. Một hôm, đức Phật nhận lời mời của long vương A Nậu […]

Ác khẩu lưỡng thiệt

Ác khẩu lưỡng thiệt

Viết ngày bởi

Ngày xưa có một ông trưởng giả rất giàu có, tiền muôn bạc triệu, tài sản xài suốt đời không hết, vợ lại vừa xinh đẹp vừa hiền đức, nên đã hạnh phúc ông lại càng hạnh phúc hơn. Nhưng niềm vui của ông ngắn ngủi, hạnh phúc thật vô thường, người ta chẳng thường […]

Ác khẩu và quả báo

Ác khẩu và quả báo

Viết ngày bởi

Truyện cổ Phật giáo Ngày xưa, trong thành Xá Vệ có một người nhà rất giàu, tên gọi là Sư Chất, đã hơn 40 tuổi rồi mà chưa có con. Hai vợ chồng rất lo lắng, liền đến một nhà Bà-la-môn xin bốc một quẻ bói xem sau này có sinh được đứa con trai […]

Nói ác khẩu bị đọa làm khỉ

Nói ác khẩu bị đọa làm khỉ

Viết ngày bởi

Đây là câu chuyện Đức Phật dạy về việc nói ác khẩu và quả báo của nó. Ngày xưa trong thành Xá Vệ có một người nhà rất giàu, tên gọi là Sư Chất, đã hơn 40 tuổi rồi mà chưa có con. Hai vợ chồng rất lo lắng, đến nhà Bà La Môn xin bốc […]

Gây ác khẩu bị đọa làm khỉ

Gây ác khẩu bị đọa làm khỉ

Viết ngày bởi

Đây là câu chuyện Đức Phật dạy về việc nói ác khẩu và quả báo của nó. Ngày xưa trong thành Xá Vệ có một người nhà rất giàu, tên gọi là Sư Chất, đã hơn 40 tuổi rồi mà chưa có con. Hai vợ chồng rất lo lắng, đến nhà Bà La Môn xin bốc […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!