Bắc Thiếu Lâm

Ngũ Hình Quyền nguyên thủy Bắc Thiếu Lâm

Viết ngày bởi

Một thuyết nữa lại bổ sung vào thuyết trên cho rằng Giác Nguyên sau đó đã truyền lại bảy mươi hai thế quyền này cho Bạch Ngọc Phong, sau đó cũng là một tăng nhân của Thiếu Lâm tự. Bạch Ngọc Phong đã dựa vào các thế quyền này kết hợp với các bài tập […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!