báo hiếu

Đừng đợi có tiền mới báo hiếu cha mẹ vì họ không đợi được bạn đâu

Đừng đợi có tiền mới báo hiếu cha mẹ vì họ không đợi được bạn đâu

Viết ngày bởi

Chính vì vậy mà chúng ta hãy báo hiếu, hãy sống thật tốt, phải đạo, luôn tạo niềm vui khi mẹ cha còn ở với ta… Đừng nghĩ phải đi làm xa, kiếm nhiều tiền và mua cho cha mẹ nhà cao cửa rộng, quần áo xum xuê, thức ăn ê hề mới là báo […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!