bói tình duyên

Bói tình duyên bằng máy tính

Viết ngày bởi

Rất đơn giản, bạn chỉ cần có 1 chiếc máy tính, bấm các con số và làm các phép tính… Hãy lay so ngày tháng năm sinh cua ban ngày tháng năm sinh cua nguoi ay => ket qua ra so chan thì chia 2, ra so le thì cong thêm 1 roi chia cho […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!