bùa trị bệnh

Tổng hợp bùa trị bệnh

Tổng hợp bùa trị bệnh

Viết ngày bởi

Những tư liệu nầy chỉ hợp với thời đại ông bà chúng ta còn ở nơi rừng núi ,xóm quê …xa chốn kinh thành …xa thiếu những phương cách canh tân và xây dựng của ngày nay …nhứt là về vấn đề liên quan đến y tế, trừ và trị bịnh. Cho nên lúc ấy […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!