cách cầu siêu cho người đã mất

Cầu Siêu rất cần thiết cho người mất (nhất là trong 49 ngày)

Viết ngày bởi

Tụng niệm và làm các việc phước, cách cầu siêu cho người đã mất đã đem công đức ấy hồi hướng cho vong linh, cũng như gởi lương hướng cho người đi xa vậy. Người đã siêu rồi mau được Phật thọ ký; người ở cõi trên mau lên các địa vị cao hơn, hào quang […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!