cải táng

Tại sao phải cải táng? Những trường hợp nào không nên cải táng?

Tại sao phải cải táng? Những trường hợp nào không nên cải táng?

Viết ngày bởi

“…Người mất, sau ba năm đoạn tang rồi hoặc một vài năm nữa thì con cái lo việc cải táng Trước hôm cải táng làm lễ cáo từ đường. Đến hôm cải táng, lại làm lễ khấn thổ công chỗ để mả mới táng. Trước hết khai mả, nhặt lấy xương xếp vào một cái tiếu […]

Tại sao khi cải táng phải làm rạng sáng hoặc bạn ngày phải có lán che?

Tại sao khi cải táng phải làm rạng sáng hoặc bạn ngày phải có lán che?

Viết ngày bởi

Có lý luận cho rằng, âm dương cách biệt nên phải kiêng không để mặt trời trực tiếp dọi vào. Nhưng theo chúng tôi, xuất phát từ kinh nghiệm thực tế, có nhiều trường hợp, gặp đất dưỡng thi, hoặc ba điều tường thuỵ (tức mộ kết phát) không nên cải táng, phải lấp lại […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!