Chuyện bùa yêu

Chuyện lỳ kỳ về bùa yêu tại Miên

Chuyện lỳ kỳ về bùa yêu tại Miên

Viết ngày bởi

Một phái chuyên thờ quỷ sư ma vương vì thế cách hành đạo thực hiện đều bất kể đạo nghĩa luân thường của người đời. Phái này chỉ có mục đích duy nhất là thỏamãn cái ta, cái lợi nhất thời trước mắt. Tuy nhiên, không vì có tính cách tầm thường xấu xa mà […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!