con mắt thứ 3

Phương Pháp Khai Mở Con Mắt Thứ 3

Phương Pháp Khai Mở Con Mắt Thứ 3

Viết ngày bởi

Truyền Pháp: Cư sĩ THANH TÂM Phương pháp này là của Mật Giáo Ấn Độ ( Phái Du Già ) và hoàn toàn không dính líu gì đến Phương Pháp Xuất Hồn của Ông Tám-Lương Sĩ Hằng. 1.Ngồi ngay thẳng, xương sống thật thẳng. Đặt 2 cùi Chỏ song song ngang bằng với 2 Vai, […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!