đám tanng

Những điều cần thiết phải biết khi lâm chung

Những điều cần thiết phải biết khi lâm chung

Viết ngày bởi

Thỉnh Bậc Tri Thức Khai Thị Người tu Tịnh Độ, khi bịnh chưa nặng cũng nên uống thuốc, nhưng vẫn tinh tấn niệm Phật, chớ tưởng nghĩ rằng: uống thuốc rồi sẽ lành bịnh. Lúc bịnh đã nặng, có thể không cần dùng thuốc. Hoằng Nhứt đại sư khi đau nặng, có kẻ thưa để […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!