đáng tang

Người trước khi chết có những biểu hiện sanh về cõi Đức Phật A-di-đà

Người trước khi chết có những biểu hiện sanh về cõi Đức Phật A-di-đà

Viết ngày bởi

A-di-đà hay A Di Đà (chữ Hán: 阿彌陀) là danh từ phiên âm có gốc từ hai chữ trong tiếng Phạn: अमिताभ, amitābha và amitāyus. Amitābha dịch nghĩa là “vô lượng quang” – “ánh sáng vô lượng”; amitāyus có nghĩa là “vô lượng thọ” – “thọ mệnh vô lượng”. Đây là tên của một vị […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!