Đình Lập

Những cái chết bí ẩn ở “miền độc dược”

Những cái chết bí ẩn ở “miền độc dược”

Viết ngày bởi

Người ta đồn rằng xã Đồng Thắng (Đình Lập – Lạng Sơn) là “miền độc dược”, nơi có tục thả thuốc hại người. Nơi đây từng có những cái chết bí hiểm không rõ nguyên nhân của những người đến đây làm ăn, công tác. Bùa yêu thuốc lú và oán hồn độc dược Đường […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!