duy tâm

Linh hồn dưới góc nhìn triết học duy tâm

Viết ngày bởi

Theo triết học duy tâm, ý thức quyết định vật chất. Dưới góc nhìn đó, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn về thể xác và linh hồn. Thể xác con người là vật chất và linh hồn thật sự là ý thức của con người. Mỗi con người, đều có 2 phần là thể […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!