hòa thượng tuyên hóa

Quỷ thần hưởng thụ thức ăn dâng cúng như thế nào?

Quỷ thần hưởng thụ thức ăn dâng cúng như thế nào?

Viết ngày bởi

Trước hết giải thích sơ lược về bốn loại ăn uống. Tất cả chúng sanh đều nhờ ăn để sống. Ăn có bốn loại: Thứ nhất là phần đoạn thực. Chúng sanh hữu tình, phàm có khí huyết hình tướng, đều là phần đoạn thực. “Phần” là anh có phần của anh, tôi có phần của […]

Điều thiết yếu khi niệm Phật - Hòa thượng Tuyên Hóa

Điều thiết yếu khi niệm Phật – Hòa thượng Tuyên Hóa

Viết ngày bởi

Pháp môn niệm Phật cầu sinh Tịnh Độ nguyên là việc trọng đại liễu sanh thoát tử nên nói niệm Phật liễu sanh tử. Nay kẻ phát tâm vì muốn liễu sanh tử do đó mà niệm Phật. Song nếu không biết gốc của sanh tử ở đâu thì tâm niệm hướng vào đâu mà […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!