hồi hướng

Bài Phát Nguyện Vãng Sanh và Hồi Hướng Công Đức cho Phật tử tại gia

Bài Phát Nguyện Vãng Sanh và Hồi Hướng Công Đức cho Phật tử tại gia

Viết ngày bởi

Phát Nguyện Vãng Sanh thường tụng vào buổi sáng hay trước khóa lễ Phật, niệm Phật. Hồi hướng công đức vào buổi tối trước khi đi ngủ hay sau khóa lễ. I. PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH Đệ tử chúng con, hiện là phàm phu, trong vòng sanh tử, tội chướng sâu nặng, luân chuyển sáu […]

Hồi hướng phước có hiệu quả?

Hồi hướng phước có hiệu quả?

Viết ngày bởi

Thưa đại đức! Khi người cư sĩ làm được một phước sự như trai Tăng, bố thí, cúng dường, rồi họ hồi hướng đến cho ân nhân, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc đã quá vãng từ nhiều đời, không biết quả lành của sự hồi hướng đó có kết quả gì không? – Có […]

Hồi hướng phước có hiệu quả không?

Hồi hướng phước có hiệu quả không?

Viết ngày bởi

Thưa đại đức! Khi người cư sĩ làm được một phước sự như trai Tăng, bố thí, cúng dường, rồi họ hồi hướng đến cho ân nhân, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc đã quá vãng từ nhiều đời, không biết quả lành của sự hồi hướng đó có kết quả gì không?​ – Có […]

Cầu nguyện và hồi hướng có tác dụng không?

Cầu nguyện và hồi hướng có tác dụng không?

Viết ngày bởi

Việc cầu nguyện đều theo như ý mình muốn hết, thì trần gian này chắc không ai dại khờ gì mà tu hành chi cho nó khổ sở mệt xác. Vì tất cả đều có chư Phật, Bồ tát lo hộ độ cho mình hết rồi. Hiểu đạo Phật theo kiểu đó, tức vô tình […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!