hồi hướng công đức

Hồi hướng phước có hiệu quả không?

Hồi hướng phước có hiệu quả không?

Viết ngày bởi

Thưa đại đức! Khi người cư sĩ làm được một phước sự như trai Tăng, bố thí, cúng dường, rồi họ hồi hướng đến cho ân nhân, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc đã quá vãng từ nhiều đời, không biết quả lành của sự hồi hướng đó có kết quả gì không?​ – Có […]

Cách hồi hướng Công Đức

Cách hồi hướng Công Đức

Viết ngày bởi

Việc hồi hướng công đức khá quan trọng đối với chúng ta khi chúng ta đọc kinh hồi hướng cho người đã khuất cầu mong họ sớm được siêu thoát Hỏi: Bạch Thầy! Gia đình nhà con có nhiều người chết vẫn còn trẻ, mỗi buổi sáng con đọc Kinh đều hồi hướng cho các […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!