Jack Ma

Jack Ma:

Jack Ma: “Người khó chiều nhất là người nghèo”.

Viết ngày bởi

Đúng quả thực là người nghèo quả là khó chiều, những lý do hết sức đơn giản cũng làm họ phật ý, bản thân họ không chịu nghe ai cả. Cho họ miễn phí, họ nghĩ đó là cái bẫy. Nói với họ đó là một khoản đầu tư nhỏ, họ sẽ nói là họ […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!