kinh phật

Sám niệm Phật

Sám niệm Phật

Viết ngày bởi

Bài sám niệm Phật dành cho tất cả quý Phật tử gần xa, bài sám ý nghĩa mà www.xuangiao.com dành thời gian sưu tầm mang nhiều ý nghĩa cho các bạn! Một lòng giữ niệm Di Ðà, Phật danh sáu chữ thật là rất cao. Năng trừ tám vạn trần lao, Người đời nên sớm […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!