Lạc Long Quân

Hồn Lạc Long Quân nói về dòng tộc Việt

Viết ngày bởi

Nhân danh Hồn Lạc Long Quân cho biết rằng, Gốc Tổ trực tiếp của Mẹ Cha Âu – Lạc là Trời Đất, chứ không phải từ Kinh Dương Vương; tất cả những gì có liên quan đến đền thờ và mồ mả thủy tổ Kinh Dương Vương hiện có ở Việt Nam đều do giặc […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!