Lâm Sơn Động

Môn phái Lâm Sơn Động được ghi vào sách Guiness

Viết ngày bởi

Môn phái Lâm Sơn Động là phái võ rất nổi tiếng của nước ta mà ai cũng đã từng nghe danh và kính nể bởi uy danh của môn phái và danh tiếng của trưởng môn. Kỳ 1: Thế võ lưu truyền hơn 300 năm Môn phái Lâm Sơn Động huyền thoại Lâm Sơn Động […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!