lào

Bùa ngải , Kiêng Kỵ và Ma Quỉ trên đất Lào

Bùa ngải , Kiêng Kỵ và Ma Quỉ trên đất Lào

Viết ngày bởi

Phần 1 : Bùa Ngãi Chưa một chính thể nào hợp pháp hóa Khoóng-đì (bùa ngải) và khoóng-hặc-sá (vật phòng thân), nhưng không vì thế mà hai môn nầy bị giảm giá trị đối với dân Lào – tất cả, bất luận bộ tộc và giai tầng xã hội. Hầu như không người Lào nào […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!