Lão Tử

Sự trùng hợp ngẫu nhiên của Phật Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử và Lão Tử

Sự trùng hợp ngẫu nhiên của Phật Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử và Lão Tử

Viết ngày bởi

Thật trùng hợp ở chỗ, ngày tháng 3 vị ấy ra đời chênh nhau không quá 20 năm. 3 vị Thánh giả giáng sinh vào cùng một thời đại, ấy là sự trùng hợp của lịch sử hay là Ý Trời đã an bài như vậy? Sau khi thời Xuân Thu đã đi qua được […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!