Lôi Long Đao

Lôi Long Đao – Bảo Bối Của Võ Cổ Truyền Bình Định

Viết ngày bởi

Dưới đây là bài viết đăng trên face của Hoàng Dược Sư được rất nhiều người chia xẻ. Cùng với sự chém gió của võ sư Nguyễn Đông Hải và lời văn hớn hở của người viết đã khiến cho bài Lôi long đao có chiều hướng huyễn hoặc, áo bí và thâm sâu. Bach_djen […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!