ma xó

Những hồn ma trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam

Những hồn ma trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam

Viết ngày bởi

Ma là một khái niệm trừu tượng, là phần phi vật chất của một người đã chết (hay hiếm hơn là một động vật đã chết). Theo quan niệm của một số tôn giáo và nền văn hóa, con người gồm 2 phần là thể xác và linh hồn. Khi thể xác chết, linh hồn thoát khỏi […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!