ngủ mê

Tìm hiểu xem trong lúc ngủ mê thần thức đi đâu?

Viết ngày bởi

Bạch thầy, tại sao lúc người ta ngủ mê, thì cái thần thức nó đi đâu? Mà người ngủ như chết chẳng biết trời trăng mây nước gì nữa? Xem tay đoán đường tình duyên của bạn Hướng dẫn bói bài tây theo ngày sinh Câu hỏi nầy có liên quan đến Duy Thức học. […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!