nhà chùa

Dùng đồ của nhà chùa, sống có yên không

Dùng đồ của nhà chùa, sống có yên không

Viết ngày bởi

Có nhiều người quan niệm, đồ chùa cứ dùng thoải mái mà không hề nghĩ đây là những vật dụng do các Phật tử cúng dường cho Tam Bảo tạo phước. Chính vì thế nếu những ai chiếm cứ làm của riêng thì rất dễ mang nợ bá tánh, không biết khi nào mới trả […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!