nội công Thiết sa chưởng

Giới thiệu cách luyện môn nội công Thiết sa chưởng

Viết ngày bởi

Giới thiệu về môn nội công Thiết sa chưởng . Thiết sa chưởng là loại nội công ” nhu cương phối hợp ” xếp hạng vào hàng thứ năm của 53 tuyệt kỉ của võ phái, chỉ sau : Nhất chỉ thiền, Long chảo công, Tỉnh quyền và Ngủ độc thần sa chưởng. Thiết sa chưởng […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!