phái thần quyền

Phái Thần Quyền chuyên bùa ngải ở Việt Nam

Viết ngày bởi

Ngày xưa vì ham vui và thiếu kiến thức Nug theo bạn tập Thần Quyền, nhưng có lẽ Thần chê nặng xác phàm nên chẳng thấy kết quả gì gọi là mỹ mãn sau vài tháng ngồi thiền và uống bùa. Có điều lạ là lúc ấy Nug có bạn gái dễ dàng, chắc không […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!