Quán Thế Âm Bồ Tát

Sự tích Bồ tát Quán Thế Âm

Sự tích Bồ tát Quán Thế Âm

Viết ngày bởi

Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, khi chưa xuất gia tu hành, có một kiếp Ngài làm con đầu lòng của vua Vô Tránh Niệm, tên là Bất Huyến Thái Tử. Trong thời kỳ vua ấy thống trị thiên hạ, thì có Phật Bảo Tạng ra đời. Vua thấy nhơn tâm xu hướng theo lời […]

Sự linh ứng của Bồ tát Quan Thế Âm với Mẹ tôi

Sự linh ứng của Bồ tát Quan Thế Âm với Mẹ tôi

Viết ngày bởi

Những điều tôi viết ra dưới đây đều là sự thật. Những ngày tháng và sự việc xảy ra trong những lần Mẹ tôi bị bệnh nặng liệt giường rồi chỉ qua một đêm, sau khi được Bồ Tát Quán Thế Âm phóng quang cứu độ, mọi bệnh tật của Mẹ tôi dường như được […]

Sự linh ứng của Quán Thế Âm Bồ Tát

Sự linh ứng của Quán Thế Âm Bồ Tát

Viết ngày bởi

1. Vào triều đại nhà Tấn,Trung Quốc , niên hiệu Hưng Ninh, có vị Sa môn, Pháp hiệu là Trúc Pháp Nghĩa là một vị thạc đức đạo hạnh. Thời gian đầu lúc mới tu học, Ngài đến cư trú tại Ninh Sơn để chuyên tâm nghiên cứu các Kinh Luật luận. Hàng Phật tử […]

Văn khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Văn khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát

Viết ngày bởi

Đây là văn khấn Phật Bà Quan Âm, văn khấn lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát được thực hiện ở chùa vì chùa là nơi thờ Phật và là nơi sinh hoạt tính ngưỡng công cộng của người Việt. Đi lễ chùa là một nét văn hóa tốt đẹp của người Việt ta, chúng ta […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!