quỷ nhập tràng

Hiện tượng quỷ nhập tràng (xác chết tự nhiên bật dậy)

Hiện tượng quỷ nhập tràng (xác chết tự nhiên bật dậy)

Viết ngày bởi

Đó là hiện tượng xác chết tự nhiên bật dậy, gọi là Qủy nhập tràng. Hiện tượng này rất hiếm nhưng đã có xảy ra, do đó trong phong tục đã có sự kiêng cự để tránh không cho xảy ra. Gọi là “Quỉ nhập tràng” nhưng thực ra không có ma qui nào nhập vào xác […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!