quỷ thần

Quỷ thần hưởng thụ thức ăn dâng cúng như thế nào?

Quỷ thần hưởng thụ thức ăn dâng cúng như thế nào?

Viết ngày bởi

Trước hết giải thích sơ lược về bốn loại ăn uống. Tất cả chúng sanh đều nhờ ăn để sống. Ăn có bốn loại: Thứ nhất là phần đoạn thực. Chúng sanh hữu tình, phàm có khí huyết hình tướng, đều là phần đoạn thực. “Phần” là anh có phần của anh, tôi có phần của […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!