quy y cửa Phật

Giúp người Quy y có phước và tội không?

Giúp người Quy y có phước và tội không?

Viết ngày bởi

Khuyên một người biết tu hành làm lành lánh dữ, thì sẽ bớt đi một chỗ giam cầm trong nhà tù. Nếu như ai nấy đều tu thân hành thiện hết, thì làm gì có nhà tù trên trái đất này. Do đó, đứng về mặt chỉ ác hành thiện, tạo cho xã hội có […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!