sáu cõi

Tìm hiểu về Sáu cõi (Lục đạo)

Tìm hiểu về Sáu cõi (Lục đạo)

Viết ngày bởi

Sau khi qua đời, “Hồn” hay Thân trung ấm sẽ chuyển vào một trong sáu cõi tùy theo Nghiệp mà khi còn sống để tạo nên.  Dưới đây là tánh cách của 6 cõi mà kinh sách gọi là Lục đạo: 1) Cõi Trời:là nơi thanh thoát an vui. Những người khi sống làm điều […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!