Sự tích Phật Bà Quan Thế Âm

Sự tích Bồ tát Quán Thế Âm

Sự tích Bồ tát Quán Thế Âm

Viết ngày bởi

Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, khi chưa xuất gia tu hành, có một kiếp Ngài làm con đầu lòng của vua Vô Tránh Niệm, tên là Bất Huyến Thái Tử. Trong thời kỳ vua ấy thống trị thiên hạ, thì có Phật Bảo Tạng ra đời. Vua thấy nhơn tâm xu hướng theo lời […]

Sự tích Phật Bà Quan Thế Âm chùa Hương

Sự tích Phật Bà Quan Thế Âm chùa Hương

Viết ngày bởi

Ngay lúc đó thì thần núi Hương Tích được lệnh Ngọc Hoàng hoá thành mãnh hổ xông vào tha Công chúa về rừng. Sự tích Phật Bà Quan Thế Âm, Sứ giả Vua Diêm Vương đón mời Công chúa xuống thăm mười tám cửa địa ngục. Công chúa thấy cảnh quỷ sứ hành hình tội nhân […]

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT!